Executive committee in 2019

Alessandro FELICIELLO (INFN Sezion di Torino)
Tomofumi NAGAE (Kyoto Univ.)
Megumi NARUKI (Kyoto Univ.) Deputy Chair
Toru MATSUMURA (NDA of japan)
Koji MIWA (Tohoku Univ.)
Fuminori SAKUMA (RIKEN) Chair
Toshiyuki TAKAHASHI (KEK)
Hirokazu TAMURA (Tohoku Univ.)


previous organizers in 2018