CANDLES

CANDLES


Double Beta Decay Experiment

Collaborator

Research Center for Nuclear Physics, Osaka University

Nomachi, Masaharu
Kishimoto, Tadafumi
Umehara, Saori
Takemoto, Yasuhiro
Takihira, Yukichi
Matsuoka, Kenji
Tetsuno, Kounosuke

Graduate School of Science, Osaka University

Yoshida, Sei
Van Thi Thu Trang
Shokati Mojdehi Masoumeh
Lee, Xiaolong
Temuge Batpurev
Bui Tuan Khai
Lee Ken Keong
Akutagawa, Kazuki
Muhammas Firdaus Bin Mohd Soberi
Mizukoshi, Keita
Takaishi, Ryusei
Yamamoto, Kohei
Miyamoto, Koichiro

Graduate School of Engineering, University of Fukui

Tamagawa, Yoichi
Ogawa, Izumi
Nakajima, Kyohei
Tozawa, Masashi
Shimizu, Keigo
Shimizu, Kensei
Mori, Yuuta
Ikeyama, Yuta
Ozawa, Kenta
Matsuoka, Kohei

Graduate School of Pure and Applied Sciences, University of Tsukuba

Iida, Takashi

Graduate School of Technology, Industrial an dSocial Sciences, The University of Tokushima

Fushimi, Ken-ichi

Graduate School of Human Environment, Osaka Sangyo University

Hazama, Ryuta
Pannipa Noithong

Faculty of Education, Saga University

Osumi, Hideaki

The Wakasa Wan Energy Research Center

Suzuki, Koutaku