Scientific Program Committee (SPC)

Kimiko Sekiguchi (Tohoku Univ.) : chair
Takumi Doi (RIKEN)
Makoto Ito (Kansai Univ.)
Hiroyuki Kamada (Kyushu Inst. of Tech.)
Yoshiko Kanada-En’yo (Kyoto Univ.)
Yasushi Kino (Tohoku Univ.)
Takayuki Myo (Osaka Inst. of Tech.)
Takashi Nakamura (Tokyo Inst. of Tech.)
Megumi Naruki (Kyoto Univ.)
Hiroyuki Noumi (RCNP, Osaka Univ.)
Kazuyuki Ogata (RCNP, Osaka Univ./Osaka City Univ.)
Tatsushi Shima (RCNP, Osaka Univ.)
Tomohiro Uesaka (RIKEN)