Local organizing committee (LOC)

Emiko Hiyama (Tohoku Univ./RIKEN)  : co-chair
Souichi Ishikawa (Hosei Univ.)  : co-chair
Atsushi Tamii (RCNP, Osaka Univ.)  : co-chair
Tomokazu Fukuda (Osaka Electro-Comm. Univ.)
Yasuro Funaki (Kanto Gakuin Univ.)
Wataru Horiuchi (Hokkaido Univ.)
Yoichi Ikeda (Kyushu Univ.)  : secretariat
Nobuyuki Kobayashi (RCNP, Osaka Univ.)  : secretariat
Yukie Maeda (Univ. of Miyazaki)  : secretariat
Hiroshi Masui (Kitami Inst. of Tech.)
Takuma Matsumoto (Kyushu Univ.)
Kenjiro Miki (Tohoku Univ.)

LOC internal page